Značky
 

Obchodní podmínky

Doprava kurýr:

objednávka do 2000 KČ = 115,00 KČ poplatek za kurýra

objednávka nad 2000 KČ a více  = bez poplatku

Doprava poštou:

objednávka do 870 KČ = 137,50 KČ poplatek za poštu

objednávka 870 - 2320 KČ = 110,00 KČ poplatek za poštu

objednávka nad 2320 KČ a více  = bez poplatku

 

Obecné ustanovení

Prodávajícim sa rozumí:

BICEPS & NUTRIENTS COMPANY BRNO (ČR)

Místo zastoupení:
Biceps.cz
Při Celulózke 9
010 01 Žilina
IČO: 45 315 191
(zapsaný v ŽR Obvodný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského r.: 330-17693)
telefón: +421
948 300 538
 

 1. Orgán dozoru:
  Inspektorát SOI 
  Sládkovičova 11,
  971 01 Praha 1
  obor technické kontroly výrobku a ochrany spotřebitelů
   
   
   
  2.
  Internetovým obchodem se rozumu elektronický systém pro objednávání zboží a služeb v síti internet.

  3.
  Kupujícím se rozumu registrovaný uživatel v internetovém obchodě prodávajícího, který má na základě registrace možnost objednat produkty nebo služby.

  4.
  Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi Prodávajícím a Kupujícími. Všechny dodávky zboží a služeb, které byly uskutečněny v době platnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek jim podléhají.

  5.
  Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními i reklamačními podmínkami.

  6.
  Objednávky může Prodávající ověřovat telefonicky případně prostřednictvím e-mailu.

  7.
  Seznam zboží na jakékoli internetové stránce internetového obchodu, kterou provozuje Prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro Kupujícího potvrzena na základě otázky Kupujícího.

  8.
  Ceny uvedené v prodeji přes internetový obchod, platí výhradně pro nákup produktů prostřednictvím internetového obchodu. Ceny na prodejně mohou být odlišné.

  9.
  Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech Prodávajícího umístěnými na internetovém obchodě Prodávajícího jsou nezávaznými údaji.

  2.
  Způsob uzavírání kupní smlouvy
  1.
  Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím objedávky vytvořenou pomocí internetového obchodu, emailem, telefonicky nebo písemně.

  2.
  Závazným akceptováním objednávky Kupujícího Prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení označené jako "Zpracovaná" objednávka. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému Prodávajícího ("čeká na zpracování") se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

  3.
  Pokud není možné přijatou objednávku nebo její část splnit, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem Prodávajícím a dohodnou další postup.

  4.
  Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od Všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před Všeobecnými obchodními podmínkami.
  3.
  Práva a povinnosti Prodávajícího
  1.
  Prodávající je povinen:
  1.
  dodat na základě objednávky potvrzené Prodávajícím Kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochranu,

  2.
  zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR

  3.
  odevzdat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy


  2.
  Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od Kupujícího za dodané zboží.
  4.
  Práva a povinnosti Kupujícího
  1.
  Kupující je povinen:
  1.
  převzít zakoupené nebo objednané zboží,

  2.
  zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

  3.
  nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího,

  4.
  potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby


  2.
  Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

  5.
  Zrušení objednávky
  1.
  Objednávku je možné bezplatně zrušit před jejím potvrzením Prodávajícím (pokud je ve stavu "Čeká na zpracování"), a to buď přímo prostřednictvím rozhraní v internetovém obchodě, telefonicky nebo emailem.

  2.
  Pokud je již objednávka potvrzena prodávajícím (ve stavu "Zpracovaná"), je možné objednávku zrušit pouze po dohodě telefonicky nebo emailem. Učiňte tak v co nejkratším možném čase, aby nedošlo k dalším nákladům (náklady na přepravu, náklady na zhotovení ,...), které v tomto případě hradí Kupující.

  3.
  Po odeslání již není možné objednávku stornovat a je nutné postupovat podle bodu 6. Všeobecných obchodních podmínek, Odstoupení od kupní smlouvy.

  4.
  Při stornu / zrušení objednávky je třeba uvést číslo objednávky, jméno a příjmení, adresu bydliště a informaci o objednávce.

  5.
  V případě, že Kupující již zaplatil zálohu, Prodávající mu tuto zálohu vrátí do 15 dnů od zrušení objednávky, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

  6.
  Všechny odůvodněné náklady, které vznikly zrušením objednávky snáší Kupující (přeprava, balné, náklady na pořízení ...)

  7.
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
  1.
  se zboží již nevyrábí nebo nedodává

  2.
  se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

  3.
  Kupujícím vyplněné údaje nejsou kompletní

  4.
  platba od Kupujícího nebyla uhrazena v požadovaném termínu

  5.
  Kupující nekomunikuje

  6.
  Odstoupení od kupní smlouvy
  1.
  Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží podle těchto Všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust.. § 12 odst.. 1 zákona č.. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů. Odstoupit od smlouvy je nutné prokazatelným způsobem (písemně, e-mailem). Zboží zasílejte nepoužité, nepoškozené, v původním obalu, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd..) S originálním dokladem o koupi. Zboží neposílejte na dobírku. Doporučujeme vám zboží pojistit. Kupní cenu vám zašle Prodávající převodem na váš účet nebo poštovní poukázkou do 15 dnů od doručení všech náležitostí, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny. Náklady na vrácení zboží nese objednatel (náklady na přepravu ,...).

  2.
  Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Prodávající nedodá zboží ve lhůtě 30 dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet Kupujícího určen Kupujícím, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

  3.
  Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, Kupující nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
  1.
  poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit před uplynutím lhůty 7 pracovních dnů,

  2.
  prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu (např. Akce),

  3.
  prodej zboží, který byl zhotoven podle požadavků Kupujícího (např. nábytek na míru),

  4.
  prodej zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit,

  5.
  prodej zboží, podléhajícího zkáze (např. Potraviny),

  6.
  prodej zvukových nebo obrazových záznamů, které Kupující rozbalil,

  7.
  prodej počítačových programů, které Kupující rozbalil,

  8.
  prodej novin, časopisů a periodického tisku,

  9.
  loterie a jin&´ podobné hry. Vrátit.

  7.
  Platební podmínky
  1.
  Za objednané zboží nebo služby může Kupující platit následovně:
  1.
  Dobírkou - Zboží nebo služby zaplatíte až při převzetí od přepravní společnosti nebo na místě v prodejně.

  2.
  Bankovním převodem - Zboží nebo služby zaplatíte předem převodem na účet Prodávajícího. Po přijetí platby na účet Prodávajícího vám bude objednávka odeslána.


  2.
  Daňový doklad bude vystaven na zadanou Fakturační adresu. Zboží bude zasláno spolu s daňovým dokladem na zadanou Adresu dodání.
  8.
  Dodací podmínky
  1.
  Objednávky jsou zpracovány obvykle do 48 hodin a následně nato jsou odesláno zvolenou přepravou.

  2.
  Přeprava se uskuteční ve smyslu zasilatelských a přepravních podmínek zasilatelské společnosti. Poplatky za doručení a balení jsou zahrnuty v ceně konkrétního způsobu doručení, která se automaticky připočítává k ceně objednávky. Cena vygenerována internetovým obchodem po potvrzení objednávky je konečná.

  3.
  Dodací lhůta platí v souladu s ustanovením § 13 odst.. 1) zákona č.. 108/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků (zákon č.. 118/2006 Sb), s tím, že Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžadují.

  4.
  Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky Prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

  5.
  Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že Kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen Kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může následně Prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat Kupujícímu nové zboží.

  6.
  Prodávající zajišťuje zpracování a dodání objednávek jen v pracovních dnech.

  7.
  Prodávající neručí za prodloužení dodání zaviněné přepravní společností.

  8.
  Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží Prodávajícím ve lhůtě 30 dnů odstoupit od kupní smlouvy podle bodu 6.2 Všeobecných obchodních podmínek - Odstoupení od kupní smlouvy.

  9.
  Kupující si může zvolit z následujících způsobů dodání:
  1.
  Osobní odběr v prodejně - Zboží je možné odebrat (a příp. Zaplatit) v prodejně v době otevíracích hodin. Tento způsob dopravy je bezplatný.

  2.
  Slovenská pošta - Objednávka je do 3 - 4 dnů po odeslání. V ceně jsou zahrnuty náklady na obalový materiál.

  3.
  Kurýr - Objednávka je doručena do 24 - 48 hodin. V ceně jsou zahrnuty náklady na obalový materiál.


  10.
  Daňový doklad bude vystaven na zadanou Fakturační adresu. Zboží bude zasláno spolu s daňovým dokladem na zadanou Adresu dodání.
  9.
  Záruka a reklamační řád
  1.
  Na výrobek se poskytuje dle Občanského zákoníku záruka ode dne zakoupení po dobu 24 měsíců, resp. 12 měsíců u použitého zboží, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Takové závady budou bezplatně odstraněny. Nikdy výrobek sami nerozebírejte a opravy ponechte na servis výrobce. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

  2.
  Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, že:
  1.
  závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahů a úprav neautorizovaným servisem).

  2.
  poškození vzniklo živelnými pohromami jako bouřemi, povodněmi, požárem, ...

  3.
  výrobek byl mechanicky poškozen (pádem, nárazem, a pod.)

  4.
  výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze a nebyly dodrženy upozornění v návodu uvedeno ..


  3.
  Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem nebo telefonicky v pracovní dny. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány.

  4.
  Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, předem kontaktujte Prodávajícího. Následně reklamované zboží zašlete na adresu Prodávajícího, případně doručte osobně do prodejny. Zboží nezasílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu spolu s reklamačním protokolem. Doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou.

  5.
  Po obdržení reklamovaného zboží vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme s vámi řešení. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží.

  6.
  Poštovné, poplatky na doručení reklamovaného zboží ani jiné poplatky nevracíme.

  7.
  Při bazarové zboží není možné reklamovat poškození, kterého se sleva týká.  10.
  Ochrana osobních údajů
  1.
  Prodávající internetového obchodu prohlašuje, že s osobními údaji svých Kupujících, získanými registrací při vytváření zákaznického účtu, nakládá ve smyslu "Zákona č. 428/2002 Sb. O ochraně osobních údajů".

  2.
  Prodávající neposkytujte získané osobní údaje třetí straně. Výjimkou je, při výběru způsobu doručení zboží přepravní službou, poskytnutí nezbytně potřebných údajů externímu dopravci, za účelem doručení zásilky.
  Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícími se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neošetřených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.

  2. Všechny obrázky zveřejněné na stránce mají informativní charakter. Popis produktu se shoduje se složením výrobků.


  Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 22.10.2009

Nejprodávanější
rukavice NO COMPROMISE
413,00 Kč
316,75 Kč
CarboJET Basic 3000g.
794,50 Kč
559,65 Kč